Các Mẫu tờ khai trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP

Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2023.

Các Mẫu tờ khai trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

Xem chi tiết toàn văn Nghị định tại đây:

– Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ;

– Phụ lục kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

– File word của các Phụ lục kèm theo tải về tại đây: Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5Phụ lục 6Phụ lục 7.

Phụ lục I

Phần I MẪU TỜ KHAI
Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký sáng chế Xem Tải về
Mẫu số 02 Đơn đề nghị xác nhận thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm lần đầu bị chậm Xem Tải về
Mẫu số 03 Tờ khai yêu cầu đền bù do chậm cấp phép lưu hành lần đầu đối với dược phẩm sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế Xem Tải về
Mẫu số 04 Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Xem Tải về
Mẫu số 05 Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế Xem Tải về
Mẫu số 06 Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí Xem Tải về
Mẫu số 07 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 08 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu Xem Tải về
Mẫu số 09 Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý Xem Tải về
Phần II YÊU CẦU VỀ TỜ KHAI Xem Tải về
Phần III YÊU CẦU CHUNG VỀ HÌNH THỨC CỦA TÀI LIỆU NỘP KÈM THEO TỜ KHAI Xem Tải về
Phần IV YÊU CẦU RIÊNG VỚI CÁC TÀI LIỆU CỤ THỂ Xem Tải về

Phụ lục II

Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam Xem Tải về
Mẫu số 02 Tờ khai yêu cầu thực hiện sau khi đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được cấp số đăng ký quốc tế Xem Tải về
Mẫu số 03 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được chuyển đổi từ đăng ký quốc tế nhãn hiệu bị mất hiệu lực theo Điều 9quinquies của Nghị định thư Madrid Xem Tải về
Mẫu số 04 Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 05 Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 06  Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 07 Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 08 Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 09 Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 10 Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích Xem Tải về
Mẫu số 11 Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Xem Tải về
Mẫu số 12 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 13 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Xem Tải về
Mẫu số 14 Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Xem Tải về

Phụ lục III

Mẫu số 01 Đơn đề nghị giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Xem Tải về
Mẫu số 02 Đơn yêu cầu cho phép sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Xem Tải về

Phụ lục IV

Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 02 Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 03 Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Xem Tải về

Phụ lục V

Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 02 Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 03 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 04 Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 05 Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 06 Tờ khai yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 07 Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 08 Tờ khai yêu cầu xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 09 Tờ khai yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp Xem Tải về

Phụ lục VI

Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 02 Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 03 Tờ khai yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 04 Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 05 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 06 Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 07 Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Xem Tải về
Mẫu số 08 Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng Xem Tải về
Mẫu số 09 Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng Xem Tải về
Mẫu số 10 Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng Xem Tải về
Mẫu số 11 Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Xem Tải về
Mẫu số 12 Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Xem Tải về

Phụ lục VII

Danh mục lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến an ninh, quốc phòng

  1. Vũ khí bao gồm đạn dược; vũ khí hoá học, sinh học, hạt nhân và các loại vũ khí khác dùng trong quân sự.
  2. Vật liệu nổ.
  3. Trang thiết bị quân sự.
  4. Thiết bị, công nghệ được sử dụng cho các hoạt động tình báo, phản gián, điều tra tội phạm.
  5. Công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ sử dụng trong các hoạt động liên quan đến an ninh, trật tự.

Nguồn: https://ipvietnam.gov.vn


Công ty Luật TNHH MMT & Partners

MMT & PartnersCông ty Luật có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng; được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động và đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Với đội ngũ Luật sư và cộng sự là các chuyên gia, cố vấn cao cấp có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tranh tụng tại Toà án, tư vấn pháp luật, đào tạo pháp lý, nhân sự, HR (Human Resources).

MMT & Partners hiện đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lớn, nhỏ trong và ngoài nước, gồm: tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp; tư vấn giải quyết các tranh chấp về dân sự, thương mại, hôn nhân – gia đình, đất đai, hình sự…; cử Luật sư tham gia đại diện Tố tụng tại Toà án, Trung tâm trọng tại thương mại để giải quyết các tranh chấp và các Dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật khác.

– Đội ngũ Luật sư MMT & Partners – 

Liên hệ

Bản quyền thuộc về MMT & PARTNERS. Các tài liệu trên website này được MMT & PARTNERS, lưu trữ cho mục đích tham khảo, học tập và nghiên cứu. Mọi sự sao chép vì những mục đích khác phải được sự chấp thuận của MMT & PARTNERS bằng văn bản.

icon zalo
nhắn tin facebook
0906.498.882 gọi điện thoại